maanantai 31. lokakuuta 2022

Whippetien sydäntilastoja Suomesta 06/2015-09/2022

Edellinen katsaus aiheeseen on vuodelta 2020 ja löydät sen klikkaamalla tästä. Samassa postauksessa selitän aiheen taustoja ja sydänsairauksiin liittyviä termejä, mikäli ne eivät entuudestaan ole tuttuja tai niitä on tarpeen kerrata.

Tutkittujen koirien määrä ja ikäjakauma

Tosiaan, whippetejä on ultrattu kohtuullisen runsaasti jo ennen kuin ultrasta tuli Kennelliiton virallinen tutkimus kesällä 2015. Tässä kuitenkin käytän aineistojen pohjana Kennelliiton KoiraNetistä löytyvää dataa, sillä aikaisemmin ultrissa ei ollut selkeää luokitusta ja se hankaloittaisi tilastointia.

HUOM! Mikäli taulukkojen kuvat näkyvät laitteellasi epäselvinä, saat ne tarkemmiksi klikkaamalla kuvia.  

Tarkasteluajankohtana virallisia ultratutkimuksia on tehty 763 kpl (uroksille 356 kpl, nartuille 407 kpl) ja eri yksilöitä on tutkittu 619 kpl (uroksia 280 kpl, narttuja 339 kpl). Jos yksilö oli tutkittu useammin kuin kerran, uusintakertojen lukumäärä vaihteli 2-4 ultrauskerran välillä. Nuoria, 2-3-vuotiaita koiria tutkitaan eniten. Whippetien pääasiallisin vastustettava sydänsairaus, MMVD (myksomatoottinen läppärappeuma, "läppävika") kuitenkin puhkeaa tyypillisesti vasta tätä vanhemmille koirille.

Tehtyjen sydänultrien määrä vuosittain. Eriteltynä nartut ja urokset.

Tutkittujen koirien iän keskiarvo vuosittain.


Koirien ikä tutkimushetkellä. Eriteltynä urokset ja nartut.

Koirien ikä tutkimushetkellä eriteltynä tarkemmin. Eriteltynä urokset ja nartut.

Sivuäänet

Sivuäänten voimakkuus luokitellaan asteikolla 1/6-6/6, jossa 1/6 on hiljaisin. Whippeteillä esiintyy myös ns. fysiologista sivuääntä, jossa sivuääni kyllä kuuluu, mutta sydämen rakenteissa tai toiminnassa ei ole mitään sairauteen viittaavaa (aineistossa 165 kpl, 22 %). Fysiologisen sivuäänen voi diagnosoida vain ultratutkimuksessa. Fysiologiset sivuäänet ovat voimakkuudeltaan pääasiassa 1/6 tai 2/6, mutta myös 3/6 fysiologisia löytyy aineistosta. En ole eritellyt fysiologisten sivuäänten voimakkuutta kuvaajissa vaan niissä on vain maininta "fysiologinen sivuääni".

On myös huomattava, että rodussa esiintyy myös sairauteen viittaavia tai avoimia tuloksia ilman sivuääntä (aineistossa 60 kpl, 8 % tutkituista), joten pelkällä kuuntelututkimuksella ilman ultrausta nämä jäävät havaitsematta.

Ultrassa havaitut sivuäänet. Eriteltynä fysiologiset ja B ja C tulosten yhteydessä löytyneet. Eriteltyinä myös sivuäänettömät niihin, joissa ultra on täysin ok ja niihin, joissa ultrassa on jokin epänormaali tai epänormaaliin viittava löydös.


Sivuäänettömät löydökset eriteltyinä.

Ultratutkimuksissa ja pelkissä kuunteluissa löytyneiden sivuäänten välillä on edelleen eroa, kuten aiemmassa katsauksessa todettiin. Kuuntelun yhteydessä sivuääniä on kuulunut 12 %:lla tutkituista, kun ultran yhteydessä sivuääniä on löytynyt 43 %:lla. 

Viralliset kuuntelut ja niissä löytyneet sivuäänet.


Huomattavaa on, että vuonna 2021 Whippet-Harrastajat järjesti erityisesti seniorikoirille suunnatun kuuntelututkimuspäivän, jossa tutkittiin 64 koiraa, joista valtaosa oli yli 8-vuotiaita. Vuoden 2021 kuunteluissa löytyneistä sivuäänistä kaikki paitsi 3 kpl löytyivät WH:n joukkotarkastuksessa. 

Viralliset kuuntelutulokset vuosittain. Vuonna 2015 osa kuunteluista on tehty vielä epävirallisten ultrien yhteydessä ja vuonna 2021 liki puolet rotuyhdistyksen järjestämässä sydänkuuntelupäivässä.

Ultratulosten tarkastelu

Olen jakanut tulosten tarkastelun kaikkien ultratulosten lisäksi useampaan eri ikäryhmään: alle 3-vuotiaat, 3-6-vuotiaat (eli koirat, jotka ovat täyttäneet kolme, mutta ei vielä kuutta vuotta), alle 5-vuotiaat, 5-8-vuotiaat (eli koirat, jotka ovat täyttäneet viisi, mutta ei vielä kahdeksaa vuotta), yli 6-vuotiaat, yli 8-vuotiaat ja yli 10-vuotiaat. Edelleenkään en julkaise tuloksia jokaisen ikävuoden mukaan, sillä tuloksia on sillä tavalla tarkasteltuna edelleen melko vähän (ks. ylempää taulukko "Koirien ikä tutkimushetkellä"). Ikäryhmätasolla olen huomioinut vain jokaisen koiran uusimman ultratuloksen.

Koira ei osoita mitään sydänsairautta, eli kaikissa tutkittavissa sairauksissa A tulos,
jonka lisäksi sillä ei ole todettu mitään muuta synnynnäistä sydänsairautta tai muuta epänormaalia löydöstä.

MMVD (myksomatoottinen läppärappeuma, "läppävika")

MMVD: kaikki tutkimukset

MMVD: alle 3-vuotiaat

MMVD: 3-6-vuotiaat

MMVD: alle 5-vuotiaat

MMVD: yli 6-vuotiaat

MMVD: yli 8-vuotiaat

MMVD: yli 10-vuotiaat


MMVD B (avoin)-tuloksen ensilöydös on tehty keskimäärin 6 v 2 kk ikäiselle koiralle ja MMVD C (sairas) ensihavainto on tehty keskimäärin 7 v 11 kk ikäisenä ultratulle. 

Avointen tulosten osalta (43 eri koiraa) on kertynyt seurantaultria muutamilla koirilla ja niissä tilanne on muuttunut seuraavasti: seuraava ultra on ollut täysin puhdas (3 kpl) , seuraavassa MMVD C (7 kpl), koiralla on ollut MMVD B sekä DCM B ja seuraavassa ultrassa DCM C (1 kpl) tai tilanne pysynyt muuttumattomana (2 kpl).

DCM (dilatoiva kardiomyopatia)

DCM: kaikki tutkimukset

DCM: alle 3-vuotiaat

DCM: 3-6-vuotiaat

DCM: alle 5-vuotiaat


DCM: 5-8-vuotiaat

DCM: yli 6-vuotiaat

DCM: yli 8-vuotiaat

DCM: yli 10-vuotiaat

DCM B-tulos on löydetty keskimäärin ensikertaa 4 v 7 kk ikäisellä koiralla ja C-tulos ensilöydöksenä 6 v 8 kk ikäisenä ultratulla. Avoimia tuloksia on ollut 16 eri yksilöllä ja niistä 3 kpl on muuttunut seurannassa tulokseksi DCM C ja 2 kpl on seuraavassa ultrassa todettu terveiksi.

SAS (aortan ahtauma, subaorttastenoosi)

SAS: kaikki tutkimukset

SAS: alle 3-vuotiaat

SAS: 3-6-vuotiaat

SAS: alle 5-vuotiaat

SAS: 5-8-vuotiaat


SAS: yli 6-vuotiaat

SAS: yli 8-vuotiaat

Sekä SAS B että SAS C on löydetty ensimmäistä kertaa keskimäärin 3 v 7 kk ikäisellä koiralla. SAS C-tuloksia on löytynyt kahdeksalla eri yksilöllä ja niistä kaikki on luokiteltu lieviksi (asteikko: lievä, keskitasoinen, vakava). SAS B-tuloksia on löytynyt 43:lla eri koiralla ja niistä seurannoissa seuraava ultra on ollut puhdas (5 kpl, joista yhdellä myöhemmin löytyi puhtaan tuloksen jälkeen MMVD C), tulos pysyi avoimena (1 kpl) ja seuraavassa ultrassa on löytynyt MMVD C (1 kpl). Yksi SAS C-tulos muuttui seurannassa SAS B-tuloksen kautta MMVD C:ksi. On myös mainittava, että yksi avoin SAS on kehittynyt DCM:n edetessä.

PS (keuhkovaltimon ahtauma eli pulmonaalistenoosi)
PS: kaikki tutkimukset
PS:alle 3-vuotiaat

PS: 3-6-vuotiaat


PS: alle 5-vuotiaat

PS: yli 6-vuotiaat

PS B-tulos on kahdella eri yksilöllä ja keskimääräinen ensilöytö on tehty 3 v 9 kk ikäiselle koiralle. Toiselle näistä on tehty seurantatutkimus ja siinä tulos on pysynyt avoimena ja rinnalle on tullut myös avoin SAS. PS C tulos on löytynyt neljällä eri koiralla ja ensimmäinen havainto on tehty keskimäärin 3 v 9 kk ikäisenä ultratulle. Yhdellä näistä C-tulos on seurannassa muuttunut täysin puhtaaksi ultraksi ja yhdellä taas PS on edennyt lievästä keskitasoisen kautta vaikeaksi. 

Muut

MMVD:n, DCM:n, SAS:n ja PS:n lisäksi ultrissa voi löytyä myös muita epänormaaleja löydöksiä ja whippeteillä näitä on ollut yhteensä 9:llä eri koiralla. Muita löydöksiä ovat olleet trikuspidaaliläpän kehityshäiriö (1 kpl), mitraaliläpän kehityshäiriö (4 kpl) ja lepo-EKG:n avoin tulos (4 kpl).


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti